Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde zeeanemoon Nematostella vectensis

Adviezen | 16.01.2012 | CGM/120116-02

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde (gg-) zeeanemoon Nematostella vectensis. De aanvrager is voornemens gg- N. vectensis te vervaardigen door genen afkomstig uit verschillende donororganismen in te brengen in bevruchte N. vectensis eicellen. N. vectensis is nog niet eerder als gastheer door de COGEM beoordeeld.
N. vectensis is een kleine zeeanemoon die, vanwege zijn brede zout- en temperatuurtolerantie, relatief korte generatietijd, sterke herstelvermogen en het gemak waarmee de anemoon in het laboratorium te houden en te kweken is, wordt gezien als modelorganisme voor de bestudering van de ontwikkeling van neteldieren.
De COGEM is niet bekend met publicaties waaruit blijkt dat N. vectensis pathogeen is. De te kloneren genen en toe te passen plasmiden coderen niet voor (potentieel) schadelijke genproducten. Er zijn ook geen redenen om aan te nemen dat de te gebruiken sequenties de toxiciteit van N. vectensis beïnvloeden.
Om onbedoelde verspreiding uit het laboratorium te voorkomen wordt al het materiaal dat bij de experimenten wordt gebruikt, verzameld en geautoclaveerd. De COGEM acht de kans op verspreiding in het milieu bij naleving van deze voorschriften verwaarloosbaar klein.
De COGEM adviseert de werkzaamheden met de gg-zeeanemoon uit te voeren op ML-I inperkingsniveau. Op dit inperkingsniveau en onder navolging van de werkvoorschriften die hiervoor gelden, acht de COGEM de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden met de anemoon voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie