Publicaties

Inschaling van handelingen met humane Parechovirussen

Adviezen | 15.01.2007 | 07115-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over een inschalingsvoorstel voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde humane parechovirussen types 1-5 (HPeV1-5). Om de functie van de verschillende genen van deze virussen te onderzoeken wil de aanvrager puntmutaties en deleties aanbrengen. Tevens wil hij genen en niet-coderende sequenties van deze verschillende types onderling én met enterovirussen combineren. Gecombineerde virussen worden chimere virussen genoemd.
HPeV1 en -2 zijn in het verleden reeds geclassificeerd als organismen behorend tot pathogeniteitsklasse 2. Gezien de verwantschap van HPeV3-5 met deze virussen en het laagpathogene karakter van de bekende parechovirussen, is de COGEM van mening dat alle parechovirustypes in klasse 2 geclassificeerd kunnen worden. 
De COGEM adviseert om werkaamheden waarbij geen chimere virussen gebruikt worden in te schalen op ML-II niveau. De COGEM acht het aannemelijk dat het muteren van parechovirussen zal leiden tot een virus dat (sterk) verzwakt is.
Verder adviseert zij om werkzaamheden met chimere virussen uit te voeren onder inperkingsniveau ML-III om de veiligheid voor mens en milieu te waarborgen. Zij acht deze inschaling noodzakelijk aangezien in de literatuur nog slechts zeer weinig beschreven is over de eigenschappen van sommige parechovirussen. Mogelijkerwijs zou een virus kunnen ontstaan dat pathogener is dan het uitgangsvirus. 
Om eventuele risico’s bij de werkzaamheden verder te minimaliseren, adviseert de COGEM het hanteren van aanvullende voorschriften. Dit betekent dat het dragen van handschoenen noodzakelijk is en dat open handelingen dienen te worden uitgevoerd in een veiligheidsklasse-II kabinet.

Download publicatie