Publicaties

Import and processing of maize MON89034xMON88017

Adviezen | 30.11.2007 | 071120-01

De genetisch gemodificeerde hybride maislijn MON89034xMON88017 bevat de genen cry1A.105, cryAb2 en cry3Bb1 waardoor de plant resistent is voor bepaalde insecten. De maislijn bevat ook het gen cp4 epsps, waardoor de plant tolerant is voor herbiciden met als werkzame stof glyfosaat.
Verwildering van maisplanten is in Nederland nooit waargenomen. Opslag van maisplanten in Nederland is nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de ingebrachte genen het verwilderingspotentieel van mais vergroot. Verder zijn er in Europa geen wilde verwanten aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is.
De COGEM heeft eerder positief geadviseerd over import van ouderlijn MON88017. In het advies over de import van de ouderlijn MON89034 is geconcludeerd dat de moleculaire krakterisatie van deze lijn niet volledig was.
De COGEM wijst erop dat het General Surveillanceplan onvoldoende in detail is uitgewerkt waardoor het onduidelijk is of onverachte effecten effectief gerapporteerd zullen worden.
De COGEM acht de kans zeer klein dat import en verwerking van MON89034xMON88017 tot risico’s voor mens en milieu zal leiden, maar door de onvolledige moleculaire karakterisatie van ouderlijn MON89034 kan zij vooralsnog niet positief adviseren over import en verwerking van MON89034xMON88017. 

Download publicatie