Publicaties

Import and processing of insect resistant and herbicide tolerant maize MON863 x MON810 x NK603

Adviezen | 28.02.2005 | 050228-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de import en verwerking van een hybride maïslijn (kruising tussen de genetisch gemodificeerde ouderlijnen MON863, MON810 en NK603). De teelt van deze lijn maakt geen deel uit van de vergunningaanvraag. De ouderlijnen bezitten de genen cry3Bb1, cry1A(b) en cp4 epsps waardoor ze minder gevoelig zijn voor bepaalde kever- en vlinderachtige insecten en tolerant zijn voor herbiciden met als werkzame stof glyfosaat. Maïs heeft in Nederland geen wilde verwanten en opslag van maïsplanten is in Nederland nagenoeg uitgesloten. Verwildering van de maïsplant is in Nederland nooit waargenomen. Er is geen reden om aan te nemen dat modificatie het verwilderingspotentieel vergroot. De COGEM is daarom van mening dat het incidenteel morsen van de genetisch gemodificeerde maïs in Nederland geen risico’s voor het milieu met zich meebrengt. De ingebrachte genen en de genproducten kennen een geschiedenis van veilig gebruik en interacties tussen de genproducten worden niet verwacht. Er is tevens voldoende bewijs geleverd dat er geen nieuwe allergene of toxische producten gevormd worden als gevolg van de kruising. De COGEM acht derhalve de risico’s voor mens en milieu bij de import en verwerking van onderhavige maïslijn verwaarloosbaar klein.

Download publicatie