Publicaties

Import and processing of alpha-amylase encoding maize 3272

Adviezen | 05.09.2007 | 070905-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over toelating voor import en verwerking van genetisch gemodificeerde maïslijn 3272. De betreffende maïslijn bevat het amy797E gen, dat codeert voor een hittebestendig alfa-amylase. Alfa-amylase wordt gebruikt bij de productie van (bio)ethanol uit maïs. Hiernaast bevat 3272 het pmi gen waardoor de plant mannose kan gebruiken als koolstofbron.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Hiernaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de geïnserteerde genen het verwilderingspotentieel van maïs vergroten. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van maïs aanwezig zodat uitkruising niet mogelijk is. Daarom acht de COGEM de kans dat incidenteel morsen leidt tot verspreiding van 3272 zeer klein.
De COGEM merkt op dat de moleculaire karakterisering van 3272 onvolledig is. Hierdoor kan niet uitgesloten worden dat er ten gevolge van de insertie nieuwe open leesramen zijn ontstaan die theoretisch tot toxische of allergene producten kunnen leiden. Alhoewel de COGEM de kans dat import en verwerking van deze maïslijn tot risico’s voor mens en milieu zal leiden zeer klein acht, kan zij gezien de onvolledige moleculaire karakterisatie vooralsnog niet positief adviseren over de markttoelating van deze maïslijn.
 

Download publicatie