Publicaties

Hybridisation and introgression between crops and wild relatives

Onderzoeksrapporten | 01.09.2003 | CGM 2003-02

Dit rapport is samengesteld in het kader van het ecologisch onderzoeksprogramma van de COGEM door Mw M.H.M. Groot, Dr. C.C.M. van de Wiel, Prof. dr. P.H. van Tienderen en Dr. J.C.M. den Nijs. Het optreden van uitkruising is een natuurlijk verschijnsel. Uitkruising tussen landbouw-gewassen en wilde verwanten heeft altijd al plaatsgevonden, zonder dat dit tot nu toe tot grote milieu of agronomische problemen heeft geleidt. Bij transgene gewassen kunnen nieuwe eigenschappen ingebracht worden die in natuurlijke populaties niet voorkomen. De verspreiding van dergelijke eigenschappen door uitkruising kan mogelijk ecologische effecten geven, maar naar deze effecten is nog maar weinig onderzoek gedaan. Naar uitkruising van een aantal transgene gewassen is al relatief veel onderzoek verricht; echter het aantal soorten transgene gewassen zal zich uitbreiden, waardoor verder onderzoek noodzakelijk is. Dit rapport toont een overzicht van de huidige kennis op het gebied van uitkruising. Hierbij is gekeken naar de frequentie van uitkruising met wilde verwanten en de consequenties hiervan op het milieu. Het doel van de studie is om vast te stellen hoe de huidige kennis kan dienen als hulp bij een adequate risico-beoordeling. Ook wordt er geïdentificeerd welke kennislacunes nog opgehelderd dienen te worden.

Download publicatie