Publicaties

Herziening inschaling van Boechera holboelii en B. stricta

Adviezen | 19.02.2008 | 080219-03

In het advies “Herziening lijst van inhullingsverplichtingen BGGO” heeft de COGEM in 2007 geadviseerd over inschaling van diverse plantensoorten die bekend staan als zelfbestuivers en apomicten, waaronder Boechera holboellii en B. stricta.
Over de kruisbestuivingsfrequentie van deze Boechera soorten is weinig literatuur beschikbaar. B. holboelii en B. stricta zijn inheems in Noord-Amerika en komen in Nederland niet in het wild voor. Bovendien zijn er in Nederland geen soorten bekend die behoren tot het geslacht Boechera. Voorheen werden deze soorten ingedeeld in het geslacht Arabis maar dit bleek later onjuist te zijn. In Nederland komen in het wild soorten voor die tot dit geslacht behoren, maar deze zijn zeldzaam. Er zijn wel Arabissoorten die in tuinen voorkomen. In het advies “Herziening lijst inhullings-verplichtingen BGGO” is vanwege onduidelijkheid betreffende de kruisbaarheid van Boechera en Arabis soorten geadviseerd dat voor deze Boechera spp. maatregelen genomen moeten worden om insectenbestuiving te voorkomen.
De COGEM heeft de mogelijkheden tot kruising van Boechera spp. met Arabis soorten nader onderzocht. Hieruit blijkt dat de twee Boechera soorten niet verwant of kruisbaar zijn met de soorten die tot het geslacht Arabis behoren en dat er in Nederland geen wilde verwanten voorkomen die met B. holboellii en B. stricta kunnen kruisen.
De COGEM is derhalve van mening dat het onder Nederlandse condities niet noodzakelijk is om insectenbestuiving te voorkomen. De overige inperkings-maatregelen zoals opgesteld in het advies uit 2007 blijven ongewijzigd. Werkzaamheden met B. holboellii en B. stricta kunnen worden uitgevoerd in een PK-I kas.

Download publicatie