Publicaties

Hergebruik en terugplaatsing van met virale vectoren geïnfecteerde proefdieren

Adviezen | 09.04.2004 | 040406-02

De COGEM heeft in het verleden een aantal adviezen uitgebracht over verschillende experimenten met proefdieren. Bij deze experimenten kwamen specifieke situaties aan bod waarbij proefdieren geïnfecteerd met virale vectoren teruggeplaatst werden naar een ander inperkingniveau of hergebruikt werden voor een ander experiment. Tevens heeft de COGEM geadviseerd over de productie van transgene proefdieren en het gebruik van deze dieren. De aanleiding voor dit algemene advies is om een richtsnoer op te stellen voor vergunningaanvragen voor studies met virale vectoren in combinatie met proefdieren.Gezien de grote diversiteit in de aard van de mogelijke experimenten, met betrekking tot genetisch gemodificeerde proefdieren, is een uitputtende analyse van alle poten-tiële risico’s voor mens en milieu niet realistisch. Derhalve is de COGEM van mening dat voor elke situatie, te weten, hergebruik van proefdieren, terugplaatsing van proef-dieren naar een ander inperkingniveau, en productie en het gebruik van transgene proef-dieren, een case-by-case benadering gevolgd dient te worden, waarbij specifieke aan-vullende eisen en voorwaarden gesteld worden. Om de veiligheid voor mens en milieu te waarborgen adviseert de COGEM een “nee, tenzij” beleid voor alle drie de boven-genoemde situaties.

Download publicatie