Publicaties

Gezamenlijke huisvesting van mannelijke en vrouwelijke genetisch gemodificeerde zebravissen

Adviezen | 22.04.2022 | CGM/220422-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over een ontheffingsverzoek bij werkzaamheden met genetisch gemodificeerde zebravissen. Dit ontheffingsverzoek betreft het verbod op gezamenlijke huisvesting van mannelijke en vrouwelijke dieren, omdat daardoor onbeoogde paring kan plaatsvinden. De aanvrager wenst de vissen gezamenlijk te huisvesten vanuit het oogpunt van dierenwelzijn en omdat de maatregel paring ook niet kan voorkomen,

Zebravissen zijn sociale dieren die van nature in scholen leven. Zebravisvrouwtjes produceren eieren en hebben de directe aanwezigheid van een mannetje nodig om deze te kunnen lozen. Bevruchting vindt na de lozing plaats. Als de vrouwtjes hun eieren niet regelmatig kunnen lozen, verstopt en ontsteekt de eileider wat de dood tot gevolg kan hebben. Het moment dat het geslacht van zebravissen bepaald kan worden, valt samen met het moment waarop de vissen geslachtsrijp zijn. Hierdoor kan er voor het scheiden van mannelijke en vrouwelijke vissen al paring hebben plaatsgevonden. De meeste geloosde eieren worden door de zebravissen direct opgegeten. Resterende eieren die via het afvalwater worden afgevoerd, worden door een filtersysteem afgevangen.

Al het bovenstaande in overweging nemende, kan de COGEM op basis van de aangeleverde onderbouwing van de aanvrager instemmen met de vervangende voorschriften voor activiteiten met gg-zebravissen.

Download publicatie