Publicaties

Effecten van een veldproef met NK603x1507x59122 maïs

Adviezen | 07.06.2007 | 070607-01

In februari van dit jaar heeft de COGEM een advies uitgebracht over kleinschalige veldproeven met de genetisch gemodificeerde NK603x1507x59122 maïslijn. Op basis van resultaten uit een eerder gehouden Spaanse veldproef heeft de COGEM in dit advies aangegeven dat er tijdens deze veldproeven mogelijk effecten op niet-doelwitorganismen kunnen plaatsvinden maar dat deze effecten niet zodanig ernstig zijn dat ze een veldexperiment van klasse 1 in de weg staan. De COGEM adviseerde dan ook in te stemmen met de voorgestelde kleinschalige veldexperimenten van klasse 1. Naar aanleiding van dit advies heeft het ministerie van VROM een aanvullende vraag gesteld aan de COGEM. Hierin geeft zij aan dat het vanuit het beleid van belang is te weten of deze gerapporteerde effecten zijn toe te schrijven aan het gebruik van herbiciden (in dit geval glyfosaat) of het gevolg zijn van de genetische modificatie zelf.
De COGEM is van mening dat op basis van de voorliggende gegevens de bovenstaande vraag niet eenduidig kan worden beantwoord. Hiervoor is de proefopzet te beperkt en ontbreken gegevens. De gebruikte proefopzet biedt niet de mogelijkheid een goede vergelijking tussen beide maïslijnen (wel of niet bespoten met glyfosaat) te maken. Bovendien kan de ongewoon late zaaidatum en het late tijdstip van herbicidenbespuiting van invloed zijn op de resultaten.

Download publicatie