Publicaties

Een uitstekend milieu: grenzen aan het milieu

Signaleringen | 22.12.2014 | CGM/141222-02

De COGEM adviseert de regering over de mogelijke risico’s voor mens en milieu van de productie van en handelingen met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Hiertoe voert zij een uitgebreide milieurisicobeoordeling uit. In deze signalering geeft de COGEM een toelichting op het begrip milieu in relatie tot de milieurisicobeoordeling. Om te bepalen welke effecten wel en welke niet in de milieurisicobeoordeling meegenomen worden, hanteert de COGEM de volgende definitie voor de term milieu: ‘het milieu is dat deel van de biotische en abiotische omgeving dat buiten het toepassingsgebied van de voorgenomen activiteit met een ggo ligt’.
Door bovengenoemde afhankelijkheid van het toepassingsgebied van het ggo constateert de COGEM dat de reikwijdte van het milieu voor ieder type gebruik van ggo’s verschillend is. Hierdoor is de invulling van het milieu, zoals in de praktijk door de COGEM wordt gebruikt flexibel. Om helder zicht te bieden in de praktische invulling van de definitie van het milieu en om te voorkomen dat bij derden de indruk ontstaat dat de milieurisicobeoordeling, zoals voor de verschillende typen handelingen wordt uitgevoerd inconsistent is, wordt de invulling van de definitie voor ieder type handeling in deze signalering toegelicht.
In de signalering maakt de COGEM onderscheid tussen het ingeperkt gebruik van ggo’s, de doelbewuste introductie in het milieu van ggo’s en de markttoelating van ggo’s. Zo nodig wordt daarbij nog een verdere onderverdeling gemaakt naar het type ggo waarmee betreffende handeling wordt uitgevoerd.
 

Download publicatie