Publicaties

Classificatie van zes bacteriesoorten

Adviezen | 13.08.2010 | 100813-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van de bacteriesoorten Burkholderia phytofirmans, Burkholderia phymatum, Burkholderia xenovorans, Burkholderia graminis, Cupriavidus basilensis en Dinoroseobacter shibae. De aanvrager wil de micro-organismen geschikt maken voor de productie van chemicaliën, zoals ethanol en butanol. Tevens is de COGEM verzocht te adviseren over de mogelijke plaatsing van deze micro-organismen op Bijlage 1 van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo). Bijlage 1 bestaat uit een lijst van micro-organismen die in principe niet pathogeen zijn voor mens, dier of plant. Met de micro-organismen die in Bijlage 1 zijn opgenomen, mag onder bepaalde voorwaarden op het laagste inperkingsniveau ML-I gewerkt worden.
De endofytische bacteriën B. phytofirmans, B. phymatum en B. graminis komen voor in de rhizosfeer van planten. B. xenovorans en C. basilensis zijn bodembacteriën die betrokken zijn bij respectievelijk de afbraak van polychloorbifenyl (PCB) en chloorfenolen. D. shibae leeft in symbiose met bepaalde algen en produceert vitamines die de gastheer niet zelf kan produceren.

In de wetenschappelijke literatuur is geen melding gemaakt van pathogene infecties door deze bacteriën bij mens, dier of plant. De COGEM adviseert deze zes bacteriesoorten in de laagste pathogeniteitsklasse (klasse 1) in te delen. Tevens acht de COGEM plaatsing van deze bacteriesoorten op Bijlage 1 gerechtvaardigd.
Concluderend acht de COGEM de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden op ML-I niveau voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.
 

Download publicatie