Publicaties

Calamiteiten en incidentenprocedure

Adviezen | 10.04.2006 | 060410-05

De COGEM is door de VROM-inspectie gevraagd te adviseren over een conceptnotitie waarin een raamwerk wordt beschreven voor de behandeling van (dreigende) incidenten en calamiteiten bij handelingen met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). De COGEM juicht de opstelling van een dergelijk raamwerk toe. Zij ziet dit als een essentieel onderdeel van risico-assessment, risicomanagement en risicocommunicatie, waarbij de COGEM een adviserende taak te vervullen heeft. De conceptnotitie geeft over het algemeen heldere definities, beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van betrokken instanties, de voorgeschreven communicatie tussen instanties (meldingen) en procedures om de afhandeling in goede banen te leiden. De COGEM adviseert een draaiboek te ontwikkelen hoe te handelen bij ernstige incidenten of calamiteiten. Ook adviseert de COGEM de onderscheiden rollen op het gebied van assessment, management en communicatie van risico’s verder aan te scherpen. De commissie mist in de notitie met name afspraken over de risicocommunicatie en adviseert om afspraken over wie als woordvoerder optreedt vast te leggen. Verder verdient het aanbeveling de taken en verantwoordelijkheden van de vergunninghouder en Biologischeveiligheidsfunctionaris verder uit te werken. De COGEM mist een volledige weergave van de elementen die een rol spelen bij de bepaling van de actie die ondernomen moet worden. Bij incidenten en calamiteiten moeten vaak op zeer korte termijn en op mogelijk onvolledige informatie maatregelen moeten worden genomen. Hierbij is de inzet van experts essentieel. In dergelijke situaties is het COGEM netwerk van leden en andere experts voor dit doel beschikbaar. Het COGEM secretariaat kan hierbij als eerste aanspreekpunt fungeren.

Download publicatie