Publicaties

Advies naar aanleiding van aanvullende informatie met betrekking tot veldproeven met herbicidentolerante en insectenresistente NK603x1507x59122 maïs

Adviezen | 12.02.2007 | 070212-01

In december 2006 is de COGEM verzocht te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van een kleinschalige veldproef met genetisch gemodificeerde NK603 x 1507 x 59122 maïs. De maïs heeft door de genetische modificatie een herbicidentolerantie en insectenresistentie verworven. De COGEM gaf destijds aan dat zij de effecten op niet-doelwitorganismen niet goed kon inschatten omdat zij geen inzage had in de door de aanvrager gerefereerde gegevens. De aanvrager heeft hierop twee studies overlegd. Eén studie is uitgevoerd in Spanje, de andere in Hongarije. De Hongaarse studie acht de COGEM van onvoldoende kwaliteit om een uitspraak te kunnen doen over de effecten op niet-doelwitorganismen. In de Spaanse studie daarentegen worden effecten op niet-doelwitorganismen op een gedegen manier getest. De COGEM plaatst echter wel enkele kanttekeningen bij de proefopzet en met name bij de uitvoering en verslaglegging van deze studie.
Het rapport laat zien dat er mogelijk effecten op niet-doelwitorganismen (dwergcicaden en parasitaire sluipwespen) plaatsvinden. De COGEM is van mening dat de gevonden effecten niet zodanig ernstig zijn dat ze een veldexperiment van klasse 1 in de weg staan omdat is te verwachten dat de effecten tot het proefveld en de directe omgeving beperkt blijven en kortdurend van aard zullen zijn. De COGEM kan daarom instemmen met de voorgestelde veldexperimenten van klasse 1 met NK603 x 1507 x 59122 maïs. Met het oog op eventuele opschaling van de veldproef in de toekomst wil zij de aanvrager adviseren te monitoren op dwergcicaden, sluipwespen en vlinders.

Download publicatie