Publicaties

Aanvullende informatie Marktdossier C/DE/02/09 “Insectresistant maize MON 863 and MON 863 x MON 810”

Adviezen | 21.10.2003 | 031016-04

In 2002 heeft Monsanto een aanvraag ingediend voor een markttoelating van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde maïslijn MON 863 en de hybride maïslijn MON 863 x MON 810. De MON 863 maïslijn is door de inbouw en de expressie van het cry3Bb gen minder gevoelig voor de maïswortelkever. De hybride maïslijn is naast bovengenoemde tolerantie gen ook minder gevoelig voor de Europese maïsboorder door de inbouw en expressie van het cry1a(B). De COGEM heeft in juni de markt-introductie afgewezen omdat de informatie in het dossier onvoldoende was om tot een onderbouwde risicoanalyse te komen. De COGEM is van mening dat alle eerder gestelde aanvullende vragen met betrekking tot de moleculaire karakterisering van maïslijn MON 863 en van de hybride maïslijn MON 863 x MON 810 voldoende beantwoord zijn. De COGEM acht de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein bij de markttoelating van beide maïslijnen. Verder signaleert de COGEM dat de genetisch gemodificeerde maïs een construct met het nptII gen bevat. Volgens het Nederlandse standpunt zoals weergegeven in de Integrale Nota Biotechnologie wordt bij een marktintroductie van een landbouwgewas in tegenstelling tot bij veldproeven, de aanwezigheid van dit resistentiegen niet toegestaan.

Download publicatie