Nieuws

Trendanalyse Biotechnologie 2022 in voorbereiding

De minister van IenW heeft – mede namens de ministeries van  LNV, VWS, EZK en OCW – de COGEM en de Gezondheidsraad gevraagd om nieuwe Trendanalyse Biotechnologie op te stellen. Gevraagd is om de trends en ontwikkelingen in de biotechnologie en aanpalende sleuteltechnologieën te beschrijven in een Trendanalyse Biotechnologie 2022.

Deze vijfde Trendanalyse heeft, eender aan de vorige trendanalyses, als doel om de politiek op hoofdlijnen te informeren over nieuwe biotechnologische ontwikkelingen en toepassingen binnen en buiten Nederland en de EU, de trends die daaraan te onderkennen zijn, de daarmee te realiseren maatschappelijke en economische kansen en mogelijkheden en de daaraan verbonden morele aspecten. Verder is onder meer gevraagd om aandacht te besteden aan knelpunten en dilemma’s die voortkomen uit de toetsingspraktijk en de mogelijk veranderende rol van diverse belanghebbenden en betrokkenen, en de analyse aan te vullen met een advies betreffende handelings-perspectieven voor toekomstbestendig beleid en regulering.

COGEM en Gezondheidsraad hebben een gezamenlijke projectcommissie ingesteld die de totstandkoming van de Trendanalyse biotechnologie 2022 zal verzorgen:

  • Prof. dr. Marianne de Visser, emeritus hoogleraar neuromusculaire ziekten, Amsterdam UMC (voorzitter)
  • Prof. dr. Susana  Chuva de Sousa Lopes, hoogleraar ontwikkelingsbiologie, in het bijzonder die van de mens, Leids UMC
  • Prof. dr. Martina Cornel, hoogleraar community genetics & public health genomics, Amsterdam UMC
  • Prof. dr. Ellen Moors, hoogleraar innovatie en duurzaamheid, Universiteit Utrecht
  • Prof. dr. Jack Pronk, hoogleraar industriële microbiologie, TU Delft
  • Prof. dr. ir. Paul Struik, hoogleraar gewasfysiologie, Wageningen UR

.