Lopend advies en signalering

Signalering aanvaardbare risico’s bij medische toepassingen met ggo’s

Het ministerie van IenW heeft de COGEM gevraagd een signalering uit te brengen ter ondersteuning van het beleid aangaande de mogelijkheid voor het verstrekken van een ggo vergunning voor werkzaamheden met een ‘aanvaardbaar’ risico. In de nota van toelichting van het Besluit ggo 2013 is vermeld dat een vergunning voor werkzaamheden met ggo’s kan worden verleend als wordt geoordeeld dat de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten met de ggo’s aanvaardbaar zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. Gangbare praktijk is echter dat de risico’s geaccepteerd worden indien die risico’s verwaarloosbaar klein zijn. Een beslissing voor het accepteren van een ‘aanvaardbaar’ risico, dat hoger ligt dan verwaarloosbaar klein, zal per geval afgewogen en gemotiveerd moeten worden. Een dergelijke casus heeft zich echter nog nooit voorgedaan. Om beter voorbereid te zijn op een eventuele toekomstige casus, heeft IenW de COGEM gevraagd om een signalering uit te brengen die in gaat op de elementen die een rol kunnen spelen in de afweging om te bepalen of er sprake is van een aanvaardbaar risico bij medische toepassingen met ggo’s.