Categorieën vergunningverleningen

Ingeperkt gebruik

Onder ‘ingeperkt gebruik’ wordt verstaan genetische modificatie van organismen en handelingen met ggo’s onder fysische inperking, dat wil zeggen in een afgesloten ruimte, zoals laboratoria, kassen, en dierverblijven. De beoordeling van deze vergunningaanvragen is gericht op het vaststellen van maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het ggo.

Introductie in het milieu

Bij het gebruik van ggo’s zonder fysische inperking (zoals veldproeven) spreken we van ‘introductie in het milieu’. Hierbij moet gedacht worden aan het milieu in ruime zin, waarbij ook de mens onderdeel van het milieu is. Bij deze categorie van vergunningaanvragen wordt beoordeeld of het risico verwaarloosbaar is of dat er beheersmaatregelen nodig zijn om een eventueel risico te verkleinen.

Markttoelating

De categorie ‘markttoelating’ impliceert altijd introductie in het milieu. Voor het verkrijgen van een vergunning voor markttoelating van genetisch gemodificeerde organismen moet binnen de Europese Unie (EU) een gecentraliseerde procedure worden doorlopen waarbij alle lidstaten van de EU worden geraadpleegd. Bij beoordeling van deze vergunningaanvragen wordt gekeken of markttoelating een verwaarloosbaar klein risico met zich meebrengt.

Bij introductie in het milieu en markttoelating wordt de COGEM altijd om advies gevraagd, bij ingeperkt gebruik alleen bij nieuwe toepassingen.