Lopend onderzoeksproject

Pathogenen van nematoden

De COGEM wordt ondermeer om advies gevraagd over de pathogeniteitsclassificatie van micro-organismen. Bij de classificatie wordt beoordeeld of de micro-organismen ziekteverwekkend (pathogeen) zijn voor mens, dier of plant, en zo ja, in welke mate. Er zijn een beperkt aantal organismen bekend die pathogeen zijn voor nematoden of predateren op nematoden. In de afgelopen jaren lijkt er meer kennis te zijn gekomen over andere mogelijke pathogenen voor nematoden.

Om meer inzicht te verkrijgen in het vaststellen en wegen van pathogeniteit van micro-organismen voor nematoden, laat de COGEM een literatuuronderzoek uitvoeren. Het onderzoek richt zicht op de wetenschappelijke kennis over pathogenen van nematoden, en de validiteit van laboratoriumexperimenten en testen die pathogeniteit kunnen aantonen. Daarnaast komt mogelijk ook de vraag aan de orde of pathogeniteit voor nematoden in de milieurisicobeoordeling moet worden meegenomen, d.w.z. wat de rol is van pathogeniteit van micro-organismen voor nematoden in het ecologische systeem.