Nieuws

Onderzoekscall “Introgressie van cultuurplanten naar wilde verwanten”

COGEM Onderzoekscall 2023-3

 

Indienen van projectoffertes tot:  8 december 2023

Offertes richten aan:  F. van der Wilk, Algemeen secretaris COGEM; info@cogem.net,                                          

De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) laat ter ondersteuning van haar werkzaamheden onderzoek door derden verrichten. Voor een van deze projecten wordt een uitvoerder gezocht. Geïnteresseerden worden opgeroepen een projectofferte in te dienen.

Inschrijving op opengestelde projecten is niet aan voorwaarden gebonden en staat open voor elke geïnteresseerde. Oproepen tot inschrijving worden onder meer op de COGEM website en in de e-mail nieuwsbrief gepubliceerd. De commissie streeft ernaar om tenminste drie offertes per project te ontvangen.

De offerte moet tenminste een duidelijke beschrijving bevatten van de voorgestelde werkzaamheden en een inzichtelijke begroting. Dit betekent dat er een duidelijke koppeling moet zijn tussen de begrote kosten en de voorgestelde werkzaamheden onder vermelding van het aantal ingeschatte uren en een specificatie van de uurtarieven.

Onderzoeksprojecten worden begeleid door een commissie van deskundigen. Deze begeleidings­commissie zal in aanwezigheid van de uitvoerders minimaal drie keer bijeenkomen. De uitvoerders zullen de resultaten van hun onderzoek presenteren in een vergadering van een van de subcommissies van de COGEM.

Het Dagelijks Bestuur van de COGEM neemt het besluit over toewijzing van projecten. De voorstellen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • mate van aansluiting bij de onderzoeksvraag;
  • competentie van het onderzoeksteam voor de uitvoering van het voorgestelde onderzoek;
  • helderheid en (wetenschappelijke) kwaliteit van het voorgestelde onderzoek;
  • (uitvoerbaarheid van) het werkprogramma;
  • prijs en kosteneffectiviteit.

 

Het volgende project staat open voor inschrijving:

Titel: Introgressie van cultuurgewassen naar wilde verwanten

Uitkruising van genetisch gemodificeerde (gg-)planten naar wilde verwanten en daarmee de verspreiding van transgenen in de natuur is één van de hoofdelementen in de milieurisicobeoordeling van experimenten met gg-planten en gewassen.  Introgressie van genen van landbouwgewassen naar wilde verwanten is een bekend fenomeen en aangetoond voor verschillende gewassen. In sommige gebieden is van bepaalde grassoorten nauwelijks meer vast te stellen of het een wilde soort dan wel een hybride betreft.  Ook in Nederland zijn studies verricht naar introgressie naar wilde verwanten, onder meer in opdracht van het toenmalige ministerie van VROM en de vCOGEM. De COGEM heeft voor het laatst een onderzoek laten uitvoeren naar introgressie in 2003. Mede omdat de teelt van gg-gewassen nooit heeft plaatsgevonden in Nederland, is de aandacht voor introgressie en de mogelijke risico’s daarvan, enigszins verflauwd. Een update van de laatste wetenschappelijke inzichten is daarmee gewenst. Deze kennis kan als base-line informatie gebruikt worden in eventuele toekomstige risicoanalyses. De COGEM wil daarom een breed literatuuronderzoek laten uitvoeren naar de laatste wetenschappelijke inzichten en bevindingen rond introgressie. Hierbij moeten zowel gekeken worden naar in welke gewassen of planten introgressie het meest voorkomt, naar de onderliggende mechanismen en de gevolgen voor de wilde verwanten.

Onderzoeksvraag: Breed en veel omvattend literatuuronderzoek naar introgressie van cultuurplanten naar wilde verwanten.

Doel onderzoek: Verdere verbetering en onderbouwing van de risicoanalyse door base-line informatie te verkrijgen over introgressie en de eventuele gevolgen daarvan.

Type onderzoek: literatuuronderzoek.