Nieuws

Onderzoekscall 2021-1; oproep tot indienen van offertes

De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) laat ter ondersteuning van haar werkzaamheden onderzoek door derden verrichten. Voor een van deze projecten wordt een uitvoerder gezocht. Geïnteresseerden worden opgeroepen projectoffertes in te dienen. Inschrijving op opengestelde projecten is niet aan voorwaarden gebonden en staat open voor elke geïnteresseerde. Oproepen tot inschrijving worden onder meer op de COGEM website en in de e-mail nieuwsbrief gepubliceerd. De commissie streeft ernaar om tenminste drie offertes per project te ontvangen.

De offerte moet tenminste een duidelijke beschrijving bevatten van de voorgestelde werkzaamheden en een inzichtelijke begroting. Dit betekent dat er een duidelijke koppeling moet zijn tussen de begrote kosten en de voorgestelde werkzaamheden onder vermelding van het aantal ingeschatte uren en een specificatie van de uurtarieven.

Het project zal begeleid worden door een commissie van deskundigen. Deze begeleidings-commissie zal in aanwezigheid van de uitvoerders minimaal drie keer bijeenkomen. De uitvoerders zullen de resultaten van hun onderzoek presenteren in een vergadering van een van de subcommissies van de COGEM.

Het Dagelijks Bestuur van de COGEM neemt het besluit over toewijzing van projecten. De voorstellen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • mate van aansluiting bij de onderzoeksvraag;
  • competentie van het onderzoeksteam voor de uitvoering van het voorgestelde onderzoek;
  • helderheid en (wetenschappelijke) kwaliteit van het voorgestelde onderzoek;
  • (uitvoerbaarheid van) het werkprogramma;
  • prijs en kosteneffectiviteit.

Het volgende project staat open voor inschrijving:

Titel: Aanwezigheid gg-zaden in vogelvoer en zaadmengsels
De COGEM wil een onderzoeksproject laten uitvoeren naar de mogelijke aanwezigheid van zaden van genetisch gemodificeerde (gg-)planten in vogelvoer en zaaizaad voor akkerranden en bloemstroken. Dit teneinde beter inzicht te krijgen in potentiële onbedoelde verspreidings-routes van gg-planten en tot een betere inschatting van de mogelijk samenhangende milieurisico’s te komen.
Aanleiding: Er zijn aanwijzingen dat er onbedoeld gg-zaden aanwezig kunnen zijn in zaden-mengsels. In Zwitserland (2017 & 2018) bleek vogelvoer dat aan consumenten verkocht werd als strooivoer of silovoer, gg-koolzaad te bevatten. Het gg-koolzaad was kiemkrachtig en bij vervolgonderzoek werden op 2 van de 41 onderzochte locaties ook gg-koolzaadplanten aangetroffen. Naast vogelvoer zijn ook zaaizaad voor akkerranden en bloemstroken een mogelijke bron voor de introductie van gg-zaden. Bij voorkeur bestaan dit soort mengsels uit zaden van inheemse planten, echter er worden ook mengsels gebruikt waarin zaden aanwezig zijn van planten afkomstig uit landen buiten Nederland of de EU en waar gg-teelt plaatsvindt.
Onderzoeksopzet: Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel moet een inventarisatie uitgevoerd worden naar de samenstelling van de verschillende vogelvoeders en zadenmengsels d.w.z. zijn er zaden van planten aanwezig die als gg-gewas geteeld worden en komen er ‘exotische’ zaden (zoals onkruidzaden of zaden van gewassen die niet in Nederland geteeld worden) in voor uit gebieden waar gg-gewassen worden geteeld. Daarnaast moet navraag gedaan worden bij de verkopende partijen of fabrikanten over de samenstelling, herkomst etc. van zaadmengsels en vogelvoer. Dit teneinde inzicht te krijgen in de kans op de  aanwezigheid van gg-zaden in mengsels, en om zaadmengsels waarin de kans op het aantreffen van gg-zaden het grootst is te identificeren.
Afhankelijk van de bevindingen in het eerste deel van het project, zal een besluit genomen worden over het tweede deel van het project: experimenteel onderzoek naar de aanwezigheid van gg-zaden.
Doel van het project: Het onderzoek moet inzicht geven in de mogelijke verspreidingsroutes van gg-zaden en een betere onderbouwing bieden over de aan- of afwezigheid van milieurisico’s. In eerder COGEM onderzoek kon bijvoorbeeld geen gg-koolzaad in Nederlandse koolzaadpopulaties worden aangetoond. Indien er wel gg-koolzaad in mengsels aanwezig is, zou dat erop wijzen dat verspreiding van gg-koolzaad of van de ingebrachte eigenschappen in het Nederlandse milieu nauwelijks tot niet plaatsvindt. Anderzijds kan de aanwezigheid van gg-zaden een onbedoelde en ongemerkte route voor introductie van gg-planten in de Nederlandse natuur vormen.
Type onderzoek: desk study en experimenteel onderzoek.

Indienen van projectoffertes is mogelijk tot: 24 maart 2021
Offertes richten aan:           F. van der Wilk, Algemeen secretaris COGEM; info@cogem.net, (of Postbus 578, 3720 AN Bilthoven)

De onderzoekscall als pdf-versie vindt u projectcall 2021-1.