Uitgelicht | Cogem NL

Terug naar overzicht

28.02.2012 | COGEM actualiseert de classificatie van bacteriƫn, parasieten, schimmels en virussen voor update van de ggo-regelgeving

De Nederlandse wetgeving over genetisch gemodificeerde organismen wordt herzien. In oktober 2011 is het ontwerp voor het nieuwe Besluit ggo gepubliceerd, waarop de COGEM in een advies heeft gereageerd. Een tweede advies blikt vooruit op de herziening van de bijbehorende Regeling ggo. Het ministerie van IenM is van plan een geactualiseerde 'lijst van pathogene micro-organismen en agentia' op te nemen in de herziene versies van de ggo-regelgeving. Deze lijst bevat de classificatie van pathogene bacteriën, schimmels, parasieten en virussen en wordt gebruikt bij de vergunningverlening van werkzaamheden met ggo’s. IenM heeft de COGEM gevraagd om deze lijst tegen het licht te houden en te actualiseren aan de hand van de huidige wetenschappelijke kennis.

Classificatie van pathogene en niet-pathogene organismen

Voor de inschaling van ggo-werkzaamheden met bacteriën, schimmels, parasieten en virussen zijn in het verleden door de COGEM twee referentielijsten opgesteld. In deze lijsten worden deze organismen geclassificeerd in pathogeniteitsklasse 1 tot 4. De vroegere 'lijst van pathogene micro-organismen en agentia' of Appendix A is een lijst met (micro-)organismen van klasse 2, 3 of 4 die pathogeen zijn voor mens, dier of plant. Daarnaast omvat de zogenaamde Bijlage 1 bij de Regeling ggo apathogene (micro-) organismen van pathogeniteitsklasse 1. Op basis van de resultaten van twee onderzoeksrapporten en een werkgroep heeft de COGEM deze twee lijsten herzien.

Bacteriën

In een onderzoeksproject naar de herziening van de classificatie van bacteriën zijn tien (inter-)nationale lijsten naast elkaar gehouden. Zo’n 2500 bacteriën zijn geclassificeerd op basis van de consensus van deze lijsten en van literatuur over de pathogeniteit in mensen en (landbouw-) huisdieren. De COGEM heeft in aanvulling hierop de bacteriën die pathogeen zijn voor planten en dieren zoals insecten en vissen geïdentificeerd en ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2. Zie adviezen CGM/111220-02 en CGM/111220-03.

Parasieten

Een door de COGEM ingestelde werkgroep van experts op het gebied van de humane en dierparasitologie heeft de classificatie van parasieten uit de vroegere appendix A getoetst aan de hedendaagse inzichten. Alleen parasieten uit in 2012 lopende vergunningen zijn bestudeerd, waardoor de lijst zowel is ingekort als aangevuld. Plasmodium falciparum is als enige van de bestudeerde parasieten in een hogere pathogeniteitsklasse ingedeeld. Zie advies CGM/120127-01.

Schimmels

In een onderzoeksproject zijn de classificaties van humaan- en dierpathogene fungi met elkaar vergeleken aan de hand van zeventien (inter-)nationale lijsten. De consensuslijst is beoordeeld door twee externe experts. Een derde expert heeft de lijst doorgenomen voor de classificatie van plantpathogene schimmels. Zie adviezen CGM/111024-02 en CGM/111024-03.

Virussen

De COGEM heeft zich vooralsnog beperkt tot de virussen waarover zij vanaf 1998 geadviseerd heeft en die virussen die veelvuldig in vergunningen worden gebruikt. De virussen zijn op soortniveau geclassificeerd en er is rekening gehouden met het onderscheid tussen dierpathogene en humaanpathogene virussen, aangezien bij de eerste categorie de medewerker niet beschermd hoeft te worden tegen infectie. Zie advies CGM/120301-01.