Organisatie | Cogem NL

Organisatie

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat benoemt de voorzitter en de maximaal 20 deskundigen die zitting hebben in de COGEM. Naast deze leden kan het dagelijks bestuur nog eens 20 deskundigen als buitenlid benoemen. De leden worden benoemd op persoonlijke titel.
 
De leden hebben expertise in verschillende gebieden zoals ecologie, virologie, genetische modificatie, moleculaire biologie, ethiek, filosofie, etc. Voor specifieke vraagstukken doet de COGEM soms een beroep op externe deskundigen.

 De COGEM bestaat uit een dagelijks bestuur en vier subcommissies:

  • Subcommissie Landbouw
  • Subcommissie Medisch Veterinair
  • Subcommissie Ethiek & Maatschappelijke Aspecten 
  • Subcommissie Ingeperk Gebruik
     

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitters van de subcommissies en de voorzitter van de COGEM.

Het dagelijks bestuur  bestaat uit de volgende personen: v.l.n.r.: prof. dr. M. de Visser, prof. dr. J.P.M. van Putten, prof.dr. H.F.M. te Molder, prof. dr. ing. S. Schaap (voorzitter), dr. ir. F. van der Wilk (algemeen secretaris) en prof. dr. N.M. van Straalen (plv. voorzitter).


Subcommissie Landbouw

De subcommissie Landbouw bereidt adviezen en signaleringen voor op het gebied van genetische modificatie van planten, gewassen of plantenpathogenen. Vergunningaanvragen in dit gebied beogen veelal een uiteindelijke toepassing in de landbouw. Beoordelingen vinden in veel gevallen plaats in het kader van een introductie in het milieu.

Subcommissie Medisch Veterinair

Deze subcommissie houdt zich bezig met de milieurisicoaspecten van toepassingen van genetische modificatie in het medische en veterinaire onderzoek. De activiteiten hebben betrekking op zowel de advisering op het gebied van onderzoeksactiviteiten in laboratoria en dierverblijven als op klinische onderzoeksactiviteiten zoals gentherapie. 

Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten

Deze subcommissie volgt de actuele ontwikkelingen over genetische modificatie, in hun bredere maatschappelijke context. Hierbij geeft de subcommissie geen oordeel, maar streeft ernaar om de ethische en maatschappelijke doelen en waarden die in het geding zijn op evenwichtige wijze inzichtelijk te maken.

Subcommissie Ingeperkt Gebruik

Deze subcommissie komt adhoc bijeen als er een specifieke vraag voorligt. De subcommissie heeft geen vaste leden, maar experts uit de andere subcommissies worden gevraagd om voor de tijdsduur van de totstandkoming van het betreffende advies of signalering zitting te nemen in deze subcommissie.

Secretariaat

Dr. ir. F. van der Wilk, algemeen secretaris
Dr. ir. M. Bovers, wetenschappelijk secretaris Subcommissie Landbouw
vacature, wetenschappelijk secretaris Subcommissie Medisch Veterinair
Drs. ing. R. Mampuys, wetenschappelijk secretaris Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten, plv. algemeen secretaris
Ing. A.T.A. Box, wetenschappelijk stafmedewerker
Dr. L.J. van der Knaap, wetenschappelijk stafmedewerker
Dr. ing. M.J.E. Koster, wetenschappelijk stafmedewerker
A.F.R. Schulting-Groenestein, office-coördinator