Missie & visie | Cogem NL

Missie & visie

De COGEM adviseert de regering over mogelijke risico's van productie en handelingen met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) voor mens en milieu. Ook informeert de COGEM betrokken ministers of staatssecretarissen over ethisch-maatschappelijke aspecten verbonden aan genetische modificatie.

Taken

De taken van de COGEM zijn vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Het werkveld omvat alle gebieden in de biotechnologie, van landbouw tot medische toepassingen en van laboratoria tot commerciële introductie. De COGEM adviseert echter niet over voedsel- of veevoederveiligheidsvraagstukken of over mogelijke risico's voor behandelde patiënten bij medische toepassingen. 

Adviserende taak

De COGEM adviseert gevraagd en ongevraagd. De door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gevraagde adviezen hebben vaak betrekking op een specifieke vergunningaanvraag voor activiteiten op het gebied van de genetische modificatie. De ongevraagde adviezen hebben meestal betrekking op meer generieke vraagstukken, zoals verbetering van de risicoanalysemethodiek of onderwerpen die in meerdere adviesvragen aan de orde kwamen.

Signalerende taak

De tweede wettelijke taak van de COGEM betreft het informeren van de regering over ethisch-maatschappelijke aspecten verbonden aan genetische modificatie. Hierbij signaleert de COGEM op grond van wetenschappelijke inzichten en consultatie van betrokkenen alle relevante ethisch-maatschappelijke argumenten, rond handelingen met ggo’s, die bij besluitvorming gewogen moeten worden. De COGEM spreekt hierbij geen oordeel uit noch geeft zij advies aan de regering hoe te handelen.

Presentatie taken COGEM

Er is een korte presentatie gemaakt die een overzicht geeft van de taken van de COGEM en de situaties waarin de COGEM om advies wordt gevraagd. Deze kunt u hier downloaden als pdf.