Terug naar overzicht

05.01.2011 | Persbericht: ggo etikettering steeds minder geloofwaardig

De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) constateert dat de keuzevrijheid rond genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) in voedingsmiddelen steeds minder geloofwaardig wordt door onder meer praktische problemen met de uitvoering van de etikettering. Meer etikettering lost deze problemen niet op, en kan mogelijk het vertrouwen van de consument in het huidige systeem van keuzevrijheid zelfs ondermijnen. In het rapport Geboeid Door Keuzevrijheid signaleert de COGEM het belang van een herbezinning op de wijze waarop keuzevrijheid rondom ggo’s geboden wordt.
 

Keuzevrijheid op basis van etikettering onder druk
Keuzevrijheid vormt één van de bouwstenen van het Europese ggo-beleid en berust voornamelijk op het etiketteren van ggo’s in voedingsmiddelen. Het scheiden en dus ook etiketteren van deze producten wordt echter steeds problematischer. Door een toenemende hoeveelheid gg-gewassen wereldwijd is onbedoelde vermenging van reguliere producten met ggo’s steeds moeilijker te voorkomen. Daarnaast zijn nieuw ontwikkelde ggo’s niet altijd meer herkenbaar, en dus detecteerbaar, als ggo. Ook bestaan er verschillen in regelgeving tussen landen waardoor problemen bij import kunnen optreden als een product in het ene land wel als ggo wordt gezien maar in het andere land niet. 

Meer etikettering helpt niet
Sinds de invoering van de verplichte etikettering van ggo’s in 1997 is er een tendens te zien van verdere aanscherping en uitbreiding van de etiketteringsregels voor ggo’s. Ook in 2010 zijn er in het Europese Parlement voorstellen gedaan om de bestaande etikettering van ggo’s verder uit te breiden. De COGEM signaleert dat de maatregelen die momenteel genomen of voorgesteld worden, geen extra garanties bieden en geen oplossing vormen voor de vermengingsproblematiek.
De COGEM wijst erop dat niet alleen etikettering maar ook informatie over de achtergrond en aanleiding voor etikettering van ggo’s een belangrijk onderdeel is van een geïnformeerde keuze. Het bieden van heldere eenduidige informatie vormt één van de randvoorwaarden voor keuzevrijheid. Andere randvoorwaarden zijn educatie, vertrouwen en het bieden van verschillende keuzemogelijkheden.

Herbezinning op ggo-etikettering noodzakelijk
De discussie rondom keuzevrijheid zal naar verwachting (opnieuw) actueel worden door de voorgestelde wijzigingen in het Europese ggo-beleid rondom zowel teelt als etikettering. In de signalering Geboeid door Keuzevrijheid worden de oorspronkelijke argumenten voor de etikettering van ggo’s op een rij gezet en in het bredere perspectief van de veranderingen die de laatste 20 jaar zijn opgetreden geplaatst. Daarnaast wordt een overzicht geboden van zowel de grenzen van keuzevrijheid en de daarbij geldende randvoorwaarden voor ggo’s in voedingsmiddelen. Op basis hiervan is een herbezinning op hoe keuzevrijheid beter kan worden verankerd wenselijk om te voorkomen dat het huidige systeem zijn geloofwaardigheid verliest.
 

Signalering

Persbericht