Terug naar overzicht

20.12.2017 | Oproep voor indienen offerte voor project Update taxonomie van lijsten met (a)pathogene bacteriƫn

 

Indienen van projectoffertes is mogelijk tot:

31 januari 2018

Offertes richten aan:            

F. van der Wilk, secretaris COGEM; info@cogem.net,  (of Postbus 578, 3720 AN Bilthoven)

De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) laat ter ondersteuning van haar werkzaamheden onderzoek door derden verrichten. Voor een van deze projecten wordt een uitvoerder gezocht. Geïnteresseerden worden opgeroepen projectoffertes in te dienen.

Inschrijving op opengestelde projecten is niet aan voorwaarden gebonden en staat open voor elke geïnteresseerde. Oproepen tot inschrijving worden onder meer op de COGEM website en in de e-mail nieuwsbrief gepubliceerd. De commissie streeft ernaar om tenminste drie offertes per project te ontvangen.

De offerte moet tenminste een duidelijke beschrijving bevatten van de voorgestelde werkzaamheden en een inzichtelijke begroting. Dit betekent dat er een duidelijke koppeling moet zijn tussen de begrote kosten en de voorgestelde werkzaamheden onder vermelding van het aantal ingeschatte uren en een specificatie van de uurtarieven.

 

Het project zal begeleid worden door een commissie van deskundigen. Deze begeleidingscommissie zal in aanwezigheid van de uitvoerders minimaal drie keer bijeenkomen. De uitvoerders zullen de resultaten van hun onderzoek presenteren in een vergadering van een van de subcommissies van de COGEM.

Het Dagelijks Bestuur van de COGEM neemt het besluit over toewijzing van projecten. De voorstellen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • mate van aansluiting bij de onderzoeksvraag;
  • competentie van het onderzoeksteam voor de uitvoering van het voorgestelde onderzoek;
  • helderheid en (wetenschappelijke) kwaliteit van het voorgestelde onderzoek;
  • (uitvoerbaarheid van) het werkprogramma;
  • prijs en kosteneffectiviteit.

 

Het volgende project staat open voor inschrijving:

Titel: Update taxonomie van bacteriën in classificatielijsten van de COGEM

De COGEM classificeert organismen op hun (a)pathogeniteit t.b.v. de vergunningverlening van werkzaamheden met ggo’s. In 2011 heeft de COGEM adviezen uitgebracht met lijsten van de pathogeniteitsclassificaties van een groot aantal apathogene en pathogene bacteriën. In 2013, 2014 en 2017 heeft de COGEM deze overzichten geactualiseerd. Bij de actualisatie van de lijsten in 2017 is opgemerkt dat een aantal bacteriën sinds 2011 een naamswijziging hebben ondergaan en er mogelijk ook andere taxonomische veranderingen zijn geweest. Aan de hand hiervan is besloten dat de betreffende lijsten gecontroleerd moeten worden op taxonomische wijzigingen. Het betreft een aanzienlijk aantal bacteriën (969 apathogene en 1360 pathogene bacteriën)

Doel van het project: Correctie van de lijsten met pathogeniteitsclassificaties van apathogene en pathogene bacteriën op taxonomische fouten. Foutieve naamgeving of taxonomische indeling kan leiden tot een incorrecte inschaling van werkzaamheden of onnodige procedures om bacteriën te classificeren.

Resultaat: Taxonomisch correcte lijsten

Type onderzoek: literatuuronderzoek (deskresearch).