Terug naar overzicht

30.01.2012 | Kabinetsreactie verwacht over COGEM signalering gg-dieren

Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft in januari aan het kabinet gevraagd om te reageren op de COGEM signalering ‘Genetisch gemodificeerde dieren: gewilde en ongewilde werkelijkheid’.

Er wordt een standpunt verwacht van de staatssecretaris van EL&I, mogelijk ook van of mede namens de bewindspersonen van IenM en VWS. Ouwehand heeft gevraagd in de reactie ook het ontwerpbesluit genetisch gemodificeerde organismen (ggo) te betrekken.

De staatssecretaris van IenM, Joop Atsma, heeft inmiddels de laatste vraag beantwoord per brief van 9 februari aan de Tweede Kamer. Volgens de staatssecretaris bieden de huidige Europese richtlijnen en het Nederlandse ontwerpbesluit ggo voldoende waarborgen voor de milieurisicobeoordeling van genetisch gemodificeerde dieren. Indien nodig kunnen passende maatregelen worden getroffen.
De beoordeling van de ethische aspecten van genetisch gemodificeerde dieren valt onder andere wettelijke kaders en daarom zal de staatssecretaris van EL&I, mede namens de minister van VWS en staatssecretaris Atsma, hierover een kabinetsreactie aan de Tweede Kamer sturen. Deze wordt nog verwacht.