Terug naar overzicht

19.07.2017 | Jaarverslag 2016 gepubliceerd

In 2016 bracht de COGEM, samen met de Gezondheidsraad en met ondersteuning van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de nieuwe Trendanalyse biotechnologie uit.

In deze vierde trendanalyse getiteld ‘Regelgeving ontregeld’ concluderen de drie betrokken organisaties dat de wetenschappelijke ontwikkelingen zich in een stroomversnelling bevinden, maar ook dat het beleid en de regelgeving over biotechnologie hopeloos achter lopen. De schrijvers stellen dat de wet- en regelgeving anders ingericht moeten worden om innovatie de ruimte te geven en tegelijk de veiligheid voor mens en milieu beter te waarborgen. Deze aanbeveling is door de regering opgepakt. Aangekondigd is dat het biotechnologiebeleid zal worden gemoderniseerd en dat dit jaar hiertoe de eerste stappen worden gezet.

De COGEM heeft in totaal 73 adviezen en signaleringen uitgebracht in 2016. Hiermee werd het vorige record van 66 publicaties ruim overschreden. Opvallend was het grote aantal verzoeken om ‘nieuwe’ (nog niet eerder vergunde) organismen en virussen in te delen in een pathogeniteitsklasse. Deze zogenaamde pathogeniteitsclassificaties zijn de eerste stap om te kunnen bepalen onder welk veiligheidsniveau (in wat voor soort laboratorium en met welke veiligheidsmaatregelen) experimenten uitgevoerd mogen worden. Enerzijds lijkt dit erop te duiden dat er met steeds meer verschillende organismen geëxperimenteerd wordt. Anderzijds kan het ook te maken hebben met de invoering van het nieuwe Besluit en Regeling ggo in 2015 en de daarmee gepaard gaande veranderde vergunningprocedures.
Naast de voorbereidingen van een gezamenlijke signalering met de Gezondheidsraad over kiembaanmodificatie bij mensen, heeft de COGEM in 2016 alsnog aandacht besteed aan haar veertigjarig bestaan met de publicatie van een bundeling van acht van haar belangrijkste signaleringen over het maatschappelijk debat over genetische modificatie en de rol van de verschillende stakeholders daarin. In dit boek ‘Gentechdebat op scherp’ geven externe experts bovendien een reflectie op elke signalering; dit biedt de lezer een extra perspectief op de verschillende aspecten van het debat.

Al met al kan de COGEM terugkijken op een vruchtbaar jaar. Naast de adviezen en signaleringen werd de COGEM geëvalueerd, waarbij geconcludeerd werd dat de COGEM gezag heeft, nationaal en internationaal hoog aangeschreven staat en goed voorbereid is op haar taken en op veranderingen in het werkveld.

Een compleet overzicht van de in 2016 gerealiseerde activiteiten en publicaties vindt u op: www.cogemjaarverslag.nl