Terug naar overzicht

29.06.2015 | Jaarverslag 2014 gepubliceerd

De COGEM heeft een boeiend jaar achter de rug. Op alle fronten in het werkveld waren er bewegingen. Een van de meest in het oog springende wetenschappelijke ontwikkelingen was de stormachtige opkomst van de zogenoemde CRISPR-Cas technologie. Dit onderwerp stond zowel centraal in de COGEM signalering ‘CRISPR-Cas; revolutie uit het lab’ als tijdens een bijeenkomst van adviesorganen van EU lidstaten (7e MEACB) die de COGEM in november 2014 organiseerde.

In totaal heeft de COGEM in 2014 negenenvijftig adviezen en signaleringen uitgebracht. Dit is een teruggang van ongeveer tien procent ten opzichte van de daar voorgaande jaren. Deze teruggang is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een verminderde adviesvraag op het gebied van veldproeven met gg-gewassen en klinische gentherapiestudies.

Een compleet overzicht van de in 2014 gerealiseerde activiteiten en publicaties vindt u op www.cogemjaarverslag.nl