Relevante websites

Links

Het overzicht met links naar relevante websites in het veld van genetische modificatie en biotechnologie is onderverdeeld in de volgende onderwerpen:

Achtergrondinformatie over biotechnologie

Allesoverdna.nl 
Voorlichtende site die antwoord geeft op allerlei vragen die met DNA te maken hebben. De website richt zich op onderzoek naar DNA, erfelijkheid en genen van mensen, dieren, planten en micro-organismen, ook wel genomics-onderzoek genoemd.

Biotechnologie.nl
Deze website  wil informeren en helpen bij het bepalen van je eigen standpunt over recente ontwikkelingen in de biotechnologie.  De site wordt gemaakt door de afdeling Wetenschapscommunicatie van NEMO Science Museum.

Startpagina Biotechnologie 
Uitgebreid overzicht van bestaande websites over biotechnologie.

Voedingscentrum Nederland 
Voorlichtende website met achtergronden en informatie over het gebruik van biotechnologie in de voedingproductie.

Gene Therapy Net
Algemene informatie over gentherapie en verwijzingen naar databases met klinische studies. Ook is hier actueel nieuws te vinden over gentherapie en de voor gentherapie relevante regelgeving.

Nederlandse Vereniging voor Gen- en Celtherapie (NVGCT)
De NVGCT streeft ernaar om de diverse publieksgroepen in ons land te informeren over onderzoek en toepassingen van gen- en celtherapie.

Regelgeving en overheid

Besluit GGO (per 1-3-2015)
Nederlandse wetgeving met betrekking tot activiteiten met ggo’s.

Biosafety Clearing-House
Website waarop verschillende landen informatie over ggo’s met elkaar uitwisselen. Bevat o.a. informatie over de regelgeving van de verschillende landen en besluiten over toelatingen.

Bureau GGO 
Bureau GGO is in Nederland het contactpunt voor de informatieverstrekking mbt kennisgevingen en vergunningaanvragen op het gebied van ggo’s.

BVF-Platform 
Een vereniging van en voor Biologische Veiligheidsfunctionarissen. Het platform beoogt de ontwikkeling van de biologische veiligheid in alle facetten van het vakgebied te bevorderen door een trefpunt te zijn voor biologische veiligheidsfunctionarissen in Nederland.

Europese voedsel en waren autoriteit (EFSA) 
Wetenschappelijk orgaan dat de Europese Commissie adviseert over onder meer de veiligheid van gg-gewassen en voedsel . Het verkrijgen van een vergunning voor het op de markt brengen (import of teelt) van een gg-gewas in de EU verloopt via de EGSA

EMA 
Het Europese bureau voor Geneesmiddelenbeoordeling. Het verkrijgen van een Europese handelsvergunning voor ggo-geneesmiddelen is mogelijk na een beoordeling door de EMA.

Europese Commissie, Eur-lex 
Database met alle Europese richtlijnen, verordeningen en beschikkingen.

Europese Richtlijn 2001/18/EG
Deze richtlijn handelt over de doelbewuste introductie van ggo’s in het milieu. Het gaat hierbij om zowel veldproeven als marktaanvragen.

Europese Richtlijn 2004/35/EG 
Europese richtlijn betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade. In deze richtlijn wordt de aansprakelijkheid geregeld als milieuschade optreedt door het doelbewust introduceren van gg-gewassen in het milieu.

Europese Richtlijn 2009/41/EG
In deze richtlijn is het kader is vastgelegd voor proeven met ggo’s in laboratoria (ingeperkt gebruik). Deze richtlijn is gemplementeerd in de Nederlandse wetgeving via het Besluit GGO, de Regeling GGO en de Wet Milieubeheer.

Europese Verordening 1829/2003/EG
Verordening die betrekking heeft op levensmiddelen en diervoeders die ggo’s bevatten.

Europese Verordening 1830/2003/EG 
Verordening die betrekking heeft op de traceerbaarheid en etikettering van ggo’s en de traceerbaarheid van met ggo’s geproduceerde levensmiddelen en diervoeders.

Loket gentherapie 
Contactpunt voor de vergunningverlening van gentherapieonderzoek in Nederland. Het loket neemt gecombineerde )aanvragen, wijzigingen, meldingen en verslagen van gentherapieonderzoek in ontvangst. Hiernaast stroomlijnt ze de behandeling, communiceert de besluiten met de aanvragers en dient ze als informatiepunt.

Ministerie van IenW, Biotechnologie en ggo’s 
Website van de ministeries van IenW, VWS en LNV met algemene informatie over biotechnologie, ggo’s, publicaties en wetten en regels.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Website over de regelgeving in OECD lidstaten.

Regeling GGO (per 1-3-2015)
Nederlandse wetgeving met betrekking tot activiteiten met ggo’s.

Databases

Links naar databases van veldproeven, markttoelatingen en klinische studies:

EU register of genetically modified food and feed
Lijst met genetisch gemodificeerde gewassen die in de Europese Unie voor voedsel- en veevoeder toepassingen zijn toegelaten.

Europese Commissie, Register field experiments  with GMOs 
Database met gegevens over veldproeven en markttoelatingen zoals aangemeld onder de Europese Richtlijnen 2001/18/EG en 1829/2003/EG.

The Journal of Gene Medicine Clinical Trial Site 
Website met database met klinische gentherapie studies die wereldwijd zijn uitgevoerd.

Vergunningendatabase Ministerie van IenW
Database waarin de uiteindelijke beschikkingen die in het kader van het Besluit ggo door het Ministerie van IenW zijn afgegeven, opgezocht kunnen worden. Dit betreft o.a. vergunningen voor veldproeven en klinische studies.

Binnenlandse overheidsinstanties en adviescommissies

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Houdt toezicht op de toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in Nederland. Onderzoek met proefpersonen moet vooraf medisch-ethisch worden getoetst. De onderzoeker kan voor die toetsing terecht bij een erkende toetsingscommissie of, in bepaalde gevallen, bij de CCMO. Naast het beoordelen van onderzoek houdt de CCMO toezicht op de werkzaamheden van de erkende toetsingscommissies, waarvan er enkele tientallen actief zijn, verspreid over het land.

De Gezondheidsraad 
Een onafhankelijk adviesorgaan dat als taak heeft ministers en parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid. Ministers vragen de Gezondheidsraad om advies waarmee beleidsbeslissingen onderbouwd kunnen worden. Daarnaast heeft de Gezondheidsraad een signalerende functie: hij kan ook ongevraagd advies uitbrengen. Uitgangspunt is in beide gevallen het verbeteren van de volksgezondheid.

Rathenau Instituut 
Een onafhankelijke organisatie ingesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dat haar ook financiert. Het Rathenau Instituut stimuleert onderzoek en discussie om politiek en burgers te helpen een oordeel te vormen over vraagstukken over wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Wageningen Food Safety Research
Een onderzoeksinstituut op het gebied van veilig en gezond voedsel. Voert onafhankelijk en hoogwaardig onderzoek uit naar detectie, identificatie, functionaliteit en effecten van stoffen in diervoeders, plantaardige, dierlijke en samengestelde voedingsmiddelen. Wageningen Food Safety Research (voorheen RIKILT) geeft aan diverse (inter)nationale overheden advies over de veiligheid en detectie van ggo’s.

Buitenlandse instanties

Adviesraad voor bioveiligheid (België) 
Wetenschappelijk commissie dat de Belgische overheid adviseert inzake de introductie van ggo’s in het milieu

Advisory Committee on Novel Foods and Processes (Groot-Brittanië) 
Britse wetenschappelijke commissie die adviseert over novel foods, waar ook gg-voedsel toe behoort.

Advisory Committee on Releases to the Environment (Groot-Brittanië) 
Wetenschappelijk commissie dat de Britse overheid adviseert inzake de introductie van ggo’s in het milieu.

American Biological Safety Association (International)
De Amerikaanse Biologische Veiligheidsorganisatie heeft tot doel om de biologische veiligheid onder de aandacht te brengen om zodoende biologische risico’s in te perken.

ANSES (Frankrijk) 
Adviescommissie die de regering adviseert over de risico’s voor mens en milieu betreffende ggo’s.

Asia-Pacific Biosafety Association (A-PBA) 
De Aziatische Biosafety Association is aangesloten bij de Amerikaanse Biosafety Association en biedt een platform voor de uitwisseling van informatie en het voeren van discussies op het gebied van biosafety.

Belgian Biosafety Server 
De Belgian Biosafety Server is voornamelijk gericht op de wetenschappelijke aspecten en de regelgeving omtrent de bioveiligheid van het werken met pathogene of ggo’s.

Bundesambt für Naturschutz (Duitsland) 
Rijksinstituut voor natuurbehoud. Geeft advies aan de Duitse overheid over ggo’s die in het milieu worden geïntroduceerd.

Canadian Food Inspection Agency 
De inspectie beoordeelt de veiligheid van ‘planten met nieuwe eigenschappen’, veevoer en dieren.

Duitse Centrale Commissie voor Biologische Veiligheid (ZKBS) 
Wetenschappelijk commissie dat de Duitse overheid adviseert over de biologische veiligheid van ggo’s.

Environment Agency of Iceland (IJsland) 
Organisatie die vanuit overheidswege toezicht houdt op levensmiddelen waarin ggo’s zijn verwerkt of die geproduceerd zijn met behulp van ggo’s.

Environmental Protection Agency (Ierland) 
Ierse regulatie en adviescommissie betreffende ggo’s en het milieu.

Environmental Protection Authority (Nieuw-Zeeland) 
Organisatie die bepaald of ggo’s in het Nieuw-Zeelandse milieu geïntroduceerd mogen worden.

Europese Biosafety Association (EBSA)
De Europese Biosafety Association maakt zich sterk voor kennis en bewustwording op het gebied van biosafety in Europa. De website biedt een discussieforum om onderwerpen op dit gebied te bediscussieren.

FDA – Food and Drug Administration (Verenigde Staten) 
Startpagina van de Food and Drug Administration (VS). Een instantie die als doel heeft om de volksgezondheid te beschermen door het waarborgen van de veiligheid en effectiviteit van medicijnen, vaccins en voedsel.

Federal Coordination Centre for Biotechnology (Zwitserland) 
Zwitserse overheidsinstelling die zich bezig houdt met genetische modificatie van organismen in termen van bioveiligheid, biodiversiteit en ethische kwesties.

Federal Institute for Risk Assessment (Duitsland) 
Instituut dat zich onder meer bezig houdt met de beoordeling van de voedselveiligheid van zogeheten novel food producten. Hiertoe behoren ook levensmiddelen die ggo’s bevatten of met behulp van ggo’s gemaakt zijn.

Finnish Board of Gene technology 
Fins wetenschappelijk adviesorgaan betreffende gentechnologie. De commissie houdt zich onder andere bezig met introductie in het milieu en ingeperkt gebruik van ggo’s.

Gene Technology Technical Advisory Committee (Australië) 
Wetenschappelijke commissie dat de Australische overheid adviseert over de technische, maatschappelijke en ethische aspecten van gentechnologie.

Gene Therapy Advisory Committee (Groot-Brittanië)
De GTAC adviseert de Britse overheid op het gebied van de ethische toelaatbaarheid van het uitvoeren van gentherapie protocollen op mensen. Hierbij worden de wetenschappelijke voordelen en de potentiele gevaren en risico’s in ogenschouw genomen. Hiernaast geeft het GTAC advies aan de ministers van volksgezondheid over de ontwikkelingen in het gentherapie onderzoek.

Genetic Modification Advisory Committee, Singapore (GMAC) 
Adviesorgaan van Singapore over genetische modificatie.

German Federal office of consumer protection and food safety (BVL, Duitsland) 
Instituut dat zich bezighoud met zowel de risicobeoordeling van genetisch gemodificeerde producten als experimenten waarbij ggo’s worden gebruikt. Hiernaast verzorgt ze het secretariaat voor de Duitse centrale commissie voor biologische veiligheid (ZKBS).

GMO Safety
De website GMO safety wordt ondersteunt door het Duitse ministerie van Onderzoek en onderwijs. Deze internet-portal biedt informatie over het huidige en afgeronde onderzoek met betrekking tot gg-gewassen in Duitsland.

Health Canada
Health Canada beoordeelt de veiligheid van genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen.

Julius Kuhn-Institut (Duitsland) 
Onderzoeksinstituut dat de Duitse overheid adviseert over toelating van genetisch gemodificeerde planten op de Europese markt.

Norwegian Biotechnology Advisory Board 
Adviesorgaan van Noorwegen betreffende genetisch gemodificeerde organismen. Tevens evalueren ze de sociale en ethische consequenties van de moderne biotechnologie.

National Instutes of Health (Verenigde Staten) 
Website van de biotechnologie activiteiten van het National Institutes of Health, USA. Het bureau geeft beleidsadvies aan het departement van Health and Human Services over medische, ethische, en sociale zaken betreffende genetische modificatie.

Royal Commission On Genetic Modification (Nieuw-Zeeland) 
Nieuw Zeelands wetenschappelijk adviesorgaan betreffende genetische modificatie. Het primaire doel van de commissie is om te informeren en rapporteren over de mogelijkheden van genetische modificatie in Nieuw Zeeland.

Scientific Advisory Committee on Genetic Modification (Groot-Brittannië) 
Commissie die de Health and Safety Commission van de Britse overheid adviseert over de biologische veiligheid van het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen.

Swedisch Gene Technology Advisory Board 
Zweedse gentechnologie adviescommissie.

Office of the Gene Technology Regulator (Australië) 
Commissie die adviseert over de ethische aspecten gerelateerd aan gentechnologie. Hiernaast bekijkt ze of experimenten met ggo’s ethisch gezien verantwoord zijn.

Umweltbundesamt – Environment Agency Austria (Oostenrijk) 
Oostenrijkse overheidsinstantie betreffende de regeling van genetisch gemodificeerde organismen.

Organisaties en bedrijven

BASF
Bedrijf dat biotechnologie gebruikt voor de productie van vitaminen, enzymen en nieuwe plantenrassen.

Bayer
Bayer is een bedrijf dat wereldwijd opereert. Het bedrijf gebruikt genetische modificatie bij de ontwikkeling van nieuwe plantenrassen.

Bionext
Naast samenwerking met de verschillende schakels uit de keten, werkt Bionext ook samen met de overheid, onderzoeksinstellingen, belangenverenigingen en een groot aantal bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Bioscience Resource
Het Bioscience Resource Project benadrukt het belang van biodiversiteit, duurzaamheid en rechtvaardigheid in wetenschap en technologie. Door middel van nieuws, artikelen en analyses op het gebied van biotechnologie, ecologie, biologie en voedings-wetenschappen wil het Bioscience Resource Project wetenschappers stimuleren een bewuste en ethische keuze te maken in hun onderzoek.

Europabio
Europabio is de Europese Associatie voor Biotechnologie. Zij promoten een innovatieve en dynamische op biotechnologie gebaseerde industrie in Europa.

Florigene
Bedrijf dat genetische modificatie toepast voor de ontwikkeling van bloemen met nieuwe bloemkleuren.

Friends of the Earth
Friends of the Earth International maakt zich sterk voor een duurzame en rechtvaardige wereld waarin mensen in harmonie met de natuur leven. Wereldwijd is deze organisatie in meer dan 70 landen actief. In Nederland vertegenwoordigt Milieudefensie deze organisatie.

Gentechvrij.nl
Website van De Gentechvrije Burgers, Europees Consumentenplatform en the European GMO-free Citizens

Greenpeace
Greenpeace is een onafhankelijke internationale milieuorganisatie. Hun doel is milieuproblemen aan de kaak te stellen en oplossingen voor een gezond en duurzaam evenwicht tussen mens en milieu te stimuleren. Een van de thema’s waar Greenpeace zich op richt is genetische modificatie.

HollandBIO
HollandBIO is de belangenvereniging voor de Nederlandse biotechnologie-industrie.

Milieudefensie
Milieudefensie is een milieuorganisatie met campagnes in binnen en buitenland waaronder genetische modificatie. Milieudefensie is de Nederlandse tak van de internationale milieubeweging friends of the earth.

The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA)
Internationale organisatie die het gebruik van genetisch gemodificeerde gewassen probeert te stimuleren.

Stichting Natuur en Milieu
De stichting zet zich in voor duurzame oplossingen voor natuur- en milieuproblemen.

Syngenta
Wereldwijd opererend bedrijf dat genetische modificatie toepast voor de ontwikkeling van gewassen met nieuwe eigenschappen.